Katharina Gahlert
2019 Soft rocks
Soft rocks

Soft rocks, 2019